اعضای کمیته علمی جشنواره دانشجویی هنر معماری دانشگاه¬های عضو اتحادیه خزر

دکتر حسن ذوالفقارزاده: رییس کمیته علمی جشنواره
دکتر جواد شکاری نیری: دبیر کمیته علمی جشنواره
دکتر سید رحمان اقبالی: عضو کمیته علمی جشنواره
دکتر مهدی زندیه : عضو کمیته علمی جشنواره
دکتر حسین مدی: عضو کمیته علمی جشنواره
مهندس محمد مهدی سنماری: عضو کمیته علمی جشنواره
دکتر مجید زارعی: عضو کمیته علمی جشنواره
دکتر رحیم هاشم پور: عضو کمیته علمی جشنواره
دکتر فریبرز حاج سید جوادی: عضو کمیته علمی جشنواره