لیست دانشگاه ها و موسسات دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر در جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه گیلان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه مازندران

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه گلستان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه تربیت مدرس تهران (دانشکده منابع طبیعی نور)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه گنبد

مرکز تحقیقات شیلات ایران

انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری استان گیلان

مرکز آموزش عالی علمی– کاربردی میرزا کوچک خان

مرکز ملی اقیانوس شناسی

سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران گرگان

مرکز تحقیقات منابع آبی گرگان

انستیتوی علوم دریایی  و دریانوردی

مرکز آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی

انستیتوی تحقیقاتی ماهی های استخوانی دریای خزر

مرکز تحقیقات سازمان مدیریت منابع آبی ایرانی

مرکز آموزش پیشرفته علوم دریایی و دریانوردی

انستیتوی ژئوفیزیک

پارک علم  و فنآوری گیلان

موسسه پژوهشی برنج ایران

موسسه پژوهش چای ایران

موسسه اکولوژی دریای خزر ساری