انتشار هر فصل یک نسخه مجله تخصصی Caspian Journal of Environmental Science(CJES) توسط دانشگاه گیلان که جزء مجلات علمی پژوهشی ISI می باشد.
کتاب فعالیت های 10 ساله اتحادیه توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری موسسه اکولوژی کاربردی از داغستان در حال تدوین می باشد و تا 20 خرداد 1390 به چاپ خواهد رسید.