اجلاس دوازدهم

اجلاس دوازدهم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر : 25 آگوست 2008 ، دانشگاه مازندران 

در اجلاس مذکور 22 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي شركت نمودند .

مصوبات :

1-آقاي پروفسور قاسم عليزاده به عنوان رئيس اتحاديه دانشگاههاي دولتي كشورهاي حاشيه خزر براي سال 2008-2009 انتخاب شد .

2-طرح درخواست عضويت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري تصويب شد .

3-طرح درخواست عضويت دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل تصويب شد .

4-طرح درخواست عضويت دانشگاه گلستان به تصويب رسيد .

5-طرح درخواست عضويت مجتمع آموزش عالي گنبد به تصويب رسيد .

6-طرح درخواست عضويت دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين به تصويب رسيد .

7-در خصوص تصويب اساسنامه فدراسيون ورزشي كشورهاي حاشيه خزر ابتدا آقاي دكتر طالب پور مدير كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران توضيحاتي را ارائه نمودند . سپس آقاي دكتر طاهري معاون مدير كل تربيت بدني وزارت علوم اهداف و بندهاي مربوط به اساسنامه را تشريح نموده اند . سپس اعضاء از دانشگاههاي آستراخان روسيه، آتيرائو قزاقستان، اكولوژي داغستان، لنكران آذربايجان، كالميكياي روسيه نظرات اصلاحي خود در خصوص اساسنامه مذكور مطرح نموده اند . در نهايت مقرر گرديد تا رياست دانشگاه مازندران به عنوان رئيس موقت مجمع المپياد ورزشي انتخاب تا با اعمال نظرات كليه اعضاء در طي 3 ماه نهايي و در اجلاس سيزدهم به تصويب برسد 8-طرح ايجاد كتابخانه الكترونيكي منطقه خزري در دانشگاه مازندران مطرح و مقرر شد، موضوع در اجلاس سيزدهم مجدداً مطرح شود .

9-با ايجادپژوهشگاه بين المللي تحقيقاتي بيوتكنولوژي كشاورزي كاسپين در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري موافقت به عمل آمد .

10-دانشگاه كالميكياي روسيه براي ميزباني اجلاس سيزدهم اتحاديه تعيين شد .

11-در خصوص دانشگاه آزاد شناور خزر به مركزيت آستراخان مقرر شد تا در جلسه سيزدهم پروفسور كاكاگوو نتايج نهايي را در مورد ميزان پيشرفت امور مربوطه ارائه نمايد .( پروفسور كاكاگوو به جلسه دعوت نشد ).

12-با توجه به امكانات دانشگاه گيلان در منطقه آزاد تجاري-صنعتي انزلي، دانشگاه مذكور با اكثريت آراء به عنوان دانشگاه آزاد شناور خزر در ايران انتخاب شد .

13-در خصوص تهيه كتاب 10 سال فعاليت اتحاديه، مصوبه اجلاس يازدهم مقرر گرديد تا پروفسور عبدالرحمانف از دانشگاه داغستان آن را به عهده گرفته و بعد از جمع آوري اطلاعات در طي مدت 6 ماه آينده و بعد از 3 ماه پس از دريافت اطلاعات كتاب مذكور را منتشر كند .

14-مقرر گرديد تا وب سايت اتحاديه به سه زبان فارسي-روسي و انگليسي توسط دانشگاه امام خميني (ره ) قزوين تهيه گردد .

15-براساس پيشنهاد آقاي دكتر ارسلان  قرباني قائم مقام وزير علوم،تحقيقات و فن آوري مقرر گرديد پس از اتمام هر اجلاس كارگروه هاي مربوطه متشكل از نمايندگان تام الاختيار هر دانشگاه هر 6 ماه يكبار جهت بررسي ميزان پيشرفت مصوبات اجلاس گذشته تشكيل جلسه دهند . ( تاكنون به مرحله اجراء در نيامده و مدير اجرايي موظف به پيگيري موضوع است ).