اجلاس نهم

اجلاس نهم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 12-9 سپتامبر

 ( دانشگاه گيلان )، رشت، جمهوری اسلامی ایران

در اجلاس مذکور 19 نماينده از دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي به شرح زیر شرکت نمودند.

1-   دانشگاه آذربایجان ( آذربایجان )

2-   دانشگاه فنی-دولتی آستراخان ( روسیه)

3-   انستیتوی نفت و گاز آتیرائو ( قزاقستان )

4-   دانشگاه دولتی آستراخان ( روسیه )

5-   دانشگاه دولتی آتیرائو به نام دوس محمدف ( قزاقستان )

6-   دانشگاه دولتی باکو ( آذربایجان )

7-   دانشگاه گیلان ( ایران )

8-   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( ایران )

9-   دانشگاه دولتی تربیت مدرس داغستان ( روسیه )

10-  دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

11-  انستیتوی اکولوژی کاربردی دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

12-  مرکز ملی اقیانوس شناسی ( ایران )

13-  دانشگاه دولتی کالمیکیا ( روسیه )

14-  دانشگاه دولتی لنکران ( آذربایجان )

15-  دانشگاه مازندران ( ایران )

16-  مرکز آموزش علمی – کاربردی میرزا کوچک خان ( ایران )

17-  مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر ( ایران )

18-  مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد کشاورزی ( ایران )

19-  انستیتوی بین المللی ماهیان خاویاری ایران - رشت

مصوبات

1-   گزارش پروفسور محمداو، رئیس اتحادیه از دانشگاه فنی آذربایجان2004-2003 مورد تایید قرار گرفت .

2-   گزارش آقای پروفسور کاگاکوو، رئیس دانشگاه بین الملل خزر در دوره گذشته مورد تایید قرار گرفت .

3-   گزارش آقای پروفسور عبد الرحمانوو، رئیس انستیتوی بین الملل اکولوژی خزر در دوره گذشته تایید شد .

4-   آقای دکتر احمدی دستجردی ، رئیس دانشگاه گیلان در سال 2005-2004 به عنوان رییس اتحادیه انتخاب شد .

5-   اعضای جدید اتحایه به شرح زیر انتخاب شدند :

-         دانشگاه دولتی تربیت مدرس داغستان ( روسیه )

-         مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی در یای خزر ( ایران )

-         مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد کشاورزی ( ایران )   

6-   مقرر شد نخستین پذیرش دانشجویان دانشگاه بین الملل خزر ،توسط آقای پروفسور کاگاکوو در سال 2005 انجام شود .

7-   مقرر شد دکتر طاهری رئیس دانشگاه گرگان در سال 2005 همایش گروههای آموزشی دانشگاه خزر را سازماندهی و برگزار نماید .

8-   مقرر شد روسای دانشگاههای اتحادیه با مراجعه به وزارت خارجه کشور خود، مقدمات شرکت فعال دانشجویان در فعالیتهای بین المللی اتحادیه را بدون اخذ روادید فراهم نمایند .

9-   مقرر شد در سال 2005 توسط دانشگاه فنی – دولتی آستراخان المپیاد ریاضی دانشجویان دانشگاههای حاشیه خزر برگزار شود .

10-          مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود تا زبانهای کشورهای حاشیه خزر آموزش داده شده و فعال شود .

11-          مقرر شد در سال 2004 حق عضویت دانشگاههای عضو به دانشگاه گیلان پرداخت شود .

12-          مقرر شد حق عضویت دانشگاههای عضو در سال 2005 به انستیتوی نفت و گاز آتیرائو پرداخت شود .

13-          مقرر شد انتشار مجموعه مجلات بین المللی اتحادیه ( هر شش ماه یکبار ) به شرح زیر ادامه پیدا کند :

  • علم و تکنولوژی ( قزاقستان )
  • محیط زیست و توسعه پایدار ( ایران )
  • علوم انسانی و تربیت بدنی ( روسیه )
  • منابع طبیعی (آذربایجان)       

14-          مقرر شد در سال 2005 در انستیتوی نفت و گاز آتیرائو جشنواره هنری جوانان دانشگاههای اتحادیه برگزار شود .

15-          مقرر شد دهمین اجلاس اتحادیه در سپتامبر 2005 در انستیتوی نفت و گاز آتیرائو برگزار شود.

 مدارک فوق توسط نمایندگان حاضر در اجلاس نهم به امضاء رسید .