اجلاس هفتم

اجلاس هفتم دانشگاه های دولتی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر: 14-12 سپتامبر 2002- انستيتوي نفت و گاز آتيرائو ( قزاقستان )

در اجلاس مذکور 18 نماينده دانشگاه و سازمان تحقيقاتي به رياست : پروفسور سري كوو شركت نمودند .

تذكرات : شركت كنندگان در جلسه كاهش فعاليت تعدادي از اعضاي اتحاديه و اقدامات مشترك را مطرح و نگراني خود را ابراز داشتند . نمایندگان حاضر در اجلاس تاسف خود را از عدم حضور هيات دانشگاههاي تركمنستان اعلام نمودند .

در جلسه هفتمین اجلاس عمومی اتحادیه دانشگاههای دولتهای حاشیه خزر، هیئتهای آموزشی – علمی – تحقیقاتی و ادارات کشورهای منطقه خزر به شرح زیر شرکت نمودند :

  1. دانشگاه فنی آذربایجان ( جمهوری آذربایجان )
  2. آکادمی علوم جمهوری قزاقستان – آکادمی مهندسی (جمهوری قزاقستان )
  3. دانشگاه دولتی آتیرائو به نام ESENOVA ( جمهوری قزاقستان )
  4. دانشگاه فنی- دولتی آستراخان ( روسیه )
  5. دانشگاه تربیت معلم آستراخان ( روسیه )
  6. انستیتوی نفت و گاز اتیرائو ( قزاقستان )
  7. دانشگاه دولتی آتیرائو به نام Dostmakhamedov ( قزاقستان )
  8. دانشگاه دولتی باکو ( آذربایجان )
  9. دانشگاه گیلان ( جمهوری اسلامی ایران )

10. دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان ( جمهوری اسلامی ایران )

11. دانشگاه دولتی داغستان ( روسیه )

12. سازمان تحقیقات صنایع ماهی ایران ( جمهوری اسلامی ایران )

13. دانشگاه دولتی کالمیکیا ( روسیه )

14. انستیتوی علمی – تحقیقاتی ماهیان خاویاری ( جمهوری اسلامی ایران )

15. دانشگاه مازندران

16. انستیتوی اکولوژی عملی داغستان ( روسیه )

17. سازمان مونی تورینگ ( قزاقستان )

18. سفارت ایران در جمهوری قزاقستان ( شهر آلماتی )

 

مصوبات

1-    از فعالیتهای ششمین رئیس اتحادیه آقای دکتر احمدی دستجردی رئیس دانشگاه گیلان در سال 2002-2001 تشکر و تقدیر شد .

2-    آقای پروفسور سری کوو، رئیس انستیتوی نفت و گاز آتیرائو به عنوان رئیس اتحادیه در سال 2003-2002 تعیین شد .

3-    هفتمین اجلاس، تصمیمات ششمین اجلاس عمومی در رشت را به منظور برگزاری هشتمین اجلاس در محل دانشگاه فنی آذربایجان ( باکو ) در سپتامبر 2003 مورد تایید قرار داد .

4-    اجلاس هفتم برگزاری نهمین اجلاس عمومی در شهر بابلسر را در سپتامبر 2004 در محل دانشگاه مازندران مورد تایید قرار داد.

5-    به منظور افزایش فعالیتهای موثر در اجرای تصمیمات، مقرر شد در هر کشوری دبیرخانه های مرکزی در دانشگاهها تشکیل شود :

-         دانشگاه فنی- دولتی آستراخان

-         دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-         انستیتوی نفت و گاز آتیرائو

6-    اجلاس هفتم تشکل دبیرخانه مرکزی بین المللی توریسم دانشجویی در هر کدام از دانشگاههای زیر نظر اتحادیه و با نظارت دانشگاه بین المللی آزاد خزر را مورد تایید قرار داد .

7-    اجلاس سازماندهی انستیتوی بین المللی اکولوژی منطقه خزر را مورد تایید قرار داد و مسئولیت را به عهده آقای پروفسور عبدالرحمانوو از دانشگاه داغستان گذاشت و 2 سال به وی فرصت داد تا برنامه انستیتوی مذکور را بررسی و مدارک را به تایید تمامی اعضای اتحادیه برساند .

مصوبات 2

اجلاس عمومی هفتمین اتحادیه پس از تبادل نظر همه جانبه تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند :

1-   آقای پروفسور سری کوو از انستیتوی نفت و گاز آتیرائو به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه انتخاب شد .

2-   آقای پروفسور پی م نوو از دانشگاه فنی – دولتی آستراخان به عنوان مدیر اجرایی اتحادیه انتخاب شد .

3-   آقای پروفسور کاگاکوو از دانشگاه دولتی آستراخان به عنوان رئیس دانشگاه آزاد شناور بین الملل برای مدت 3 سال انتخاب شد .

4-   آقای پروفسور کاگاکوو رئیس دانشگاه آزاد بین الملل خزر، عضو اصلی اتحادیه محسوب شد .

کلیه مدارک توسط هیئتهای فوق الذکر تایید شده و به امضاء رسید.