تاسیس و راه اندازی کتابخانه الکترونیکی منطقه خزری توسط دانشگاه مازندران به کمک دانشگاه دولتی کالمیکیا به منظور جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در مورد دریای خزر در دانشگاهها و موسسات عضو اتحادیه و مراکز دیگر دنیا
راه اندازی و فعالیت پژوهشگاه بین المللی تحقیقاتی بیو تکنولوژی کشاورزی کاسپین تا بیستم اسفند 1389
تاسیس و راه اندازی دانشگاه شناور خزر توسط دانشگاه گیلان ، به منظو رافزایش سطح همکاری های چند جانبه فیمابین دانشگاه های عضو اتحادیه در مقطع تحصیلات تکمیلی